Oslo storbylegevakt

Fremdrift og nabokontakt

27 november

Milepæl – oppstart prefabrikkerte betongelementer

avatar

Hermine Simonsen

E-post

Nå skyter byggingen fart! I uke 49 går prosjektet inn en ny fase med montering av prefabrikkerte betongelementer.

Det vil i perioden bli noe mer anleggstrafikk. Vi vil tilstrebe å bruke Riksvei 4 mest mulig for både adkomst og avkjøring, så naboer ikke forstyrres unødvendig.

Betongelementene danner kjernen av bygget – vegger, sjakter og etasjeskillere. Delene kommer ferdig støpt fra fabrikk, transportert med lastebiler. På byggeplassen monteres de oppå de plasstøpte kjelleretasjene ved hjelp av et skjelett i stål. Å bygge med betongelementer som støpes under kontrollerte forhold på fabrikk bidrar til god kvalitet, rask fremdrift og en trygg byggeplass.

Hulldekkene fra regjeringskvartalet er noen av de første delene som blir montert på plassen. Gjenbruk kan redusere klimagassutslippene med omtrent 90 % sammenliknet med å støpe nye hulldekker. Her på prosjektet er vi stolte av å være blant de første til å bruke gamle hulldekker på nytt. Det kunne ikke skjedd uten godt samarbeid og fokus på klima hos både Omsorgsbygg Oslo kommune KF som byggherre og Skanska entreprenør. Nå gleder vi oss til å utforske om omfanget kan utvides videre og om denne typen materialgjenbruk blir et steg på veien til sirkulærøkonomi i byggebransjen.

Mens stål og hulldekker monteres i vest, vil arbeid i grunnen og med plasstøpt betong fortsette i østre del. Vi holder fortsatt hjulene i gang, og følger planlagt fremdrift på byggeplassen.

Følg med videre, for i denne fasen kommer dere til å se fremskritt nesten hver dag!

25 september

Sprengningsarbeider er ferdigstilt og veien videre

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

Oslo storbylegevakt er nå godt i gang! Vi er ferdig med sprengningsarbeidet, og har gravd ut nesten hele tomten. Det er mange lastebiler som har kjørt inn og ut fra riksveien til byggeplassen, for vi har transportert store mengder masser: 36.000 kubikkmeter fjell er sprengt ut på tomten. Det er gravd ut nesten like mye, 35.000 kubikkmeter løsmasserDet tilsvarer 14 store olympiske svømmebasseng! 

Fotavtrykket av bygget vårt begynner nå å virkelig å bli synlig i tomten.

Prosjektet er fortsatt påvirket av Covid-19. Smittevernrutinene innført på vårparten videreføres gjennom høsten. Selv med en annerledes arbeidshverdag holder vi hjulene i gang og sikrer driften slik at Oslo får den nye legevakten byen fortjener. 

Fremover er fokuset på å bygge fundamenter, gulv og vegger. Legevakten skal ha kapasitet til Oslos befolkning i lang tid fremover og tåle store påkjenninger, så her bygges det solid. Hittil har vi brukt 400 tonn armering for å støpe 1.900 kubikkmeter betong. For å redusere bygningens CO2-avtrykk benytter vi lavkarbonbetong, vi til og med gjenbruke hulldekker i betong fra bygninger som rives i regjeringskvartalet, dette kan du se mer ved å trykke her.  

I løpet av vinteren vil bygget reise seg i 5 etasjer over bakken og 2 kjelleretasjer. Vi gleder oss til å se utviklingen fremover og vil holde naboene oppdatert underveis. Hvis du vil se hva som skjer på byggeplassen kan du trykke her eller bruke fliken «Webkamera» øverst på bloggen 

 

25 mars

Vi holder hjulene i gang

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

På prosjekt Oslo storbylegevakt har vi innført strenge smittevernrutiner for å klare å holde hjulene i gang. Det er svært viktig for oss i prosjektet at vi klarer å unngå stans i driften. Stans i driften vil bety permitteringer og en vanskelig hverdag for svært mange mennesker. Dette ønsker vi i det lengste å unngå. Det er ikke lett å veie disse to svært viktige forholdene mot hverandre; hensynet til personers privatøkonomi og bedrifters levedyktighet mot smittevern og den samfunnsinnsatsen hele landet bidrar til i dag.

Vi opplever at vi har klart å finne en fin middelvei mellom disse to forholdene. Alt kontorpersonell som ikke strengt nødvendig må være fysisk på byggeplassen er sendt hjem for å ha hjemmekontor. Fagarbeiderne jobber utendørs og i hovedsak i hver sin maskin. Det er lett å holde god avstand mellom alle, både inne og ute. Avstand og god håndhygiene er nevnt av FHI som de to viktigste tiltakene i kampen mot koronaviruset. Vi jobber kontinuerlig med å holde oss oppdatert og å følge opp rådene til FHI.

Vi håper alle holder seg friske, både på byggeplassen og ellers i samfunnet. Vær solidarisk, kan du være hjemme; bli hjemme.

 

 

19 mars

Oppstart sprenging mandag 30. mars

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

Oppstart sprenging er opprinnelig varslet påbegynt i uke 16. Utgraving av løsmasser har gått bedre enn det vi har planlagt, dette medfører at vi starter sprengingsarbeidene allerede i uke 14.

Under ser dere et oversiktsbilde av hvordan byggeplassen ser ut i dag. Man ser tydelig fjellet på store deler av tomten.

18 februar

Nabovarsel støyende arbeider – Byggestart Oslo Storbylegevakt

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

I forbindelse med bygging av ny storbylegevakt på Aker sykehus, Trondheimsveien 235, skal vi nå i gang med grunnarbeider på tomten. Oppstart grunnarbeider er mars 2020. Byggearbeidene er planlagt avsluttet april 2023.

Det er søkt og mottatt dispensasjon fra § 12 i Forskrift om begrensning av støy. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller det foreligger andre særlige grunner. Dispensasjon til støyforskriften finner dere her.

Det vil utføres støyende arbeider i perioden 2.3.2020 til 31.12.2021 mellom kl 0700 til 1900 mandag til fredag.

Det vil utføres sterkt støyende arbeider i perioden 9.3.2020 til 31.10.2020 mellom kl. 0800 til 1900 mandag til fredag, med fast pause mellom kl. 1100 til 1200 og mellom 1530 til 1630. Det vil bli noen fredager hvor det ikke forekommer arbeider på tomten.

Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund. Tidspunkt og varighet for sterkt støyende arbeider på Oslo storbylegevakt:

 • Spunting uke 11 – 14(2020)
 • Boring av stag uke 16 – 21(2020)
 • Sprengning og pigging uke 16 – 40(2020)

Arbeidet utføres med så skånsomt utstyr som mulig, og det er et høyt fokus på å minimere støy og støv i forbindelse med arbeidet.

Støyreduserende tiltak som er implementert i prosjektet:

 • Støysvakt utstyr velges
 • Anleggstrafikk direkte fra Trondheimsveien
 • Regelmessig informasjonsmøte med OUS
 • Alle berørte naboer blir informert ved oppslag
 • Informasjon legges på prosjektblogg
 • Tett byggegjerde etablert mot bygg 21 og 8
 • Gjerde med støyskjerm etablert mot Trondheimsveien(RV4)
 • Faste pauser fra støyende arbeider blir etablert
 • Det vil ikke være støyende arbeid i helger eller på helligdager

Utfyllende informasjon og fortløpende oppdateringer fra prosjektet vil publiseres på bloggen. Det legges også ut informasjon på prosjektets facebookside https://www.facebook.com/oslostorbylegevakt/ .

Spørsmål kan rettes til anleggsleder Skanska Kristin Ingebrigtsen (kristin.b.ingebrigtsen@skanska.no) alternativt prosjektleder produksjon Omsorgsbygg Oslo KF Ludvig Stam (ludvig.stam@advansia.no).

Du kan kontakte Bydel Bjerke på tlf. 218 02 180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.

17 desember

Riving Avsluttet

avatar

Lasse Lysne

E-post

 Rivingsarbeid avsluttet

I uke 48 avsluttet vi rivingsabeidet. Etter måneder med gravemaskiner som spiste seg innover byggene, er nå sporene etter bygg 40 og 41 borte. Ta en titt på webkamera her i bloggen for å se hvordan tomten ser ut nå! Bygningsmassen over bakken og kjellerne er revet, pigget og fjernet. Massene er kjørt til godkjent mottak samt at noe materialer fra byggene er tatt vare på slik at de kan brukes i nybygget eller i uteområdene rundt. Gjenbruk er supert for et miljøbygg som Oslo Storbylegevakt skal bli!

 

Bygg 42 med den høye pipen står foreløpig alene igjen på tomten. Dette er et verneverdig bygg som vi skal bevare gjennom hele byggeperioden.

Etter riving er neste aktivitet trefelling. Noen av trærne får videre liv som juletrær rundt omkring på Aker sykehus og lyser opp denne årstiden, mens andre utnyttes som trevirke eller til annen industri.

Videre fortsetter vi det siste av forberedende arbeider før byggestart. Det inkludere blant annet å etablere sikring rundt byggeplassen, legge om strøm og vann, støpe igjen kulverter til andre bygninger samt asfaltere alternative veier gjennom sykehustomen i byggeperioden.

Vi ønsker alle en fredfylt juletid og et godt nytt år!

 

 

 

16 oktober

Status forberedende arbeid OSBL.

avatar

Lasse Lysne

E-post

Rivearbeidet skrider frem og vi har god fremdrift iht. planverket. Innvendig sanering er ferdigstilt og farlig avfall er transportert ut av prosjektet til godkjente mottak for videre håndtering. Bygg 40 er historie og alle masser er kjørt bort. På bygg 41 er bygningsmassen over bakken revet og sortering av tyngre masser pågår for fullt. Videre skal massene transporteres ut før vi fortsetter med rivning av kjeller og kulverter. Vi forventer at rivearbeidet ferdigstilles i løpet av uke 48.

Ellers nærmer vi oss ferdigstillelse av omlegging av strøm og vann rundt byggetomten, slik at vi er klare for byggestart i 2020.

Riving Bygg 41

Sortering Bygg 40

3 september

Rivningsarbeidene har startet

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

Den innvendige saneringen av bygg 40 og 41 er nå startet. I forkant av saneringsprosessen har våre miljørådgivere utarbeidet en rapport som beskriver gjenbruksmuligheter for den eksisterende bygningsmassen. Det er et ønske i prosjektet om å gjenbruke mest mulig for å skåne miljøet. Det er i tillegg utarbeidet en saneringsbeskrivelse som detaljerer sorteringsfraksjoner og miljøskadlige stoffer i bygningmassen. Desverre er det mye som ikke kan gjenbrukes, dette vil sorteres og sendes til gjenvinning. Prosjektet har et mål om å få sortert 100%, men har satt en nedre grense på 95%.

Rivestarten ble offsielt markert onsdag 28. august ved bygg 41. Det var ca 100 fremmøte gjester som fikk gleden av å høre byråd Tone Tellevik Dahl signalisere ved hjelp av lydsignal at rivningen kunne starte. Byrådsleder Raymond Johansen startet rivningen med den nye 8 tonns utslippsfri gravemaskinen, ved å rive ned et skilt på fasaden av bygg 41.

Ved hjelp av kyndig veiledning fra maskinleverandør fra Nasta fikk byrådsleder Raymon Johansen markert rivestart. Gravemaskinen er en del av resultatet fra pilot-E prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Nasta, Skanska, Omsorgsbygg samt Bellona, Difi og Sintef finansiert av ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Åpningen ble markert med en flott kake med illustrasjon av den nye legevakten. Illustrasjonen er laget av Nordic office og Architecture.

4 juli

Varsling om øvelser fra OBRE i juli.

avatar

Lasse Lysne

E-post

Ifm. at OUS har flyttet ut av bygg 40 og 41 og at disse skal rives, vil OBRE få mulighet til å øve i disse bygningene.

Bygg 40:  Øvelsene vil foregå i tidsrommet fra 16.07.19 – 12.08.19. Det vil ikke forekomme utrykkningskjøring ifm disse øvelsene. Kun lokal øving i og utenfor bygningene.

Varsling om senere øvelser vil sendes seperat

           

1 juli

Nabovarsel rivning av bygg 40/41

avatar

Kristin Ingebrigtsen

E-post

I forbindelse med bygging av ny storbylegevakt på Aker sykehus skal vi nå i gang med rivning av bygg 40 og 41.

Opprigging og plugging starter i uke 31, og innvendig sanering starter opp i uke 36. Den innvendige saneringen vil pågå i ca to uker før den maskinelle rivingen vil starte. Rivingen vil ferdigstille i løpet av uke 48. Avfall fra saneringen vil bli transportert ut av tomten fortløpende via anleggsvei ned mot riksvei 4.

Da byggene er tett på interne veier og riksvei 4 er både fortau og vei i området sperrer på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Det er etablert ny gangvei fra sinsenkrysset og opp til Aker sykehus. Se tegning under for ny gangvei. Det er skiltet og hengt opp informasjon i området.

Arbeidet utføres med så skånsomt utstyr som mulig, og det er et høyt fokus på å minimere støy og støv i forbindelse med arbeidet. Normal arbeidstid er 07:00 – 19:00, mandag til fredag. Det vil bli noen fredager hvor det ikke forekommer arbeider på tomten. Under saneringen av blir det mindre støyende arbeider, men det kan bli enkelte perioder hvor det er litt støy i forbindelse med uttransport av avfall fra bygget. Når den maskinelle rivningen starter kan det virke noe mer støyende.